fbpx

Become a volunteer

Branding / Marketing

Fundraising

Content creation

Project management

Social Media

Pomôž nám s…

Pomôž nám s rozširovaním povedomia o našom projekte a organizácii na sociálnych sieťach, kreuj kontent, urob niečo dobré pre spoločnosť a staň sa súčasťou medzinárodného tímu!

Zatiaľ máme …

Za menej ako rok sme stihli vybudovať neziskovú organizáciu a spustiť náš hlavný projekt ASU Talk. ASU Talk predstavuje sériu diskusných eventov, ktorá každý mesiac prináša rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktorí sa s divákmi delia o autentické príbehy a pohľady na Afriku z inej perspektívy. Potrebujeme však šikovné, zanietené a najmä kreatívne hlavy, ktoré nám vedia pomôcť efektívne komunikovať našu myšlienku na sociálnych sieťach a vytvoriť zaujímavý a atraktívny obsah!

Chceme dosiahnuť / Finálny výstup

Vďaka tvojej pomoci očakávame zvýšenie sledovanosti nášho obsahu na sociálnych sieťach, väčší reach našej cieľovky, zacielenejší obsah a nebránime sa ani novým nápadom na vylepšenie, ktoré iniciatívne prinesieš!

Keď sa pridáš k nám, získaš / zažiješ / spoznáš / naučíš sa…

Náš projekt poskytuje príležitosť na sebarealizáciu v medzinárodnom tíme mladých zanietencov (Slovensko, Uganda, Keňa a Egypt), ktorým leží na srdci vízia inkluzívnejšej a tolerantnejšej spoločnosti. Ak si chceš rozšíriť obzory, zlepšovať procesy, vymýšľať kreatívny obsah, nechať voľnosť fantázii a iniciatívne realizovať vlastné nápady, zlepšiť si prax vo svojej špecializácii a načuchnúť do prostredia neziskového sektora, ASU je pre teba ten správny priestor!

Čo sa nám s tvojou pomocou podarí zmeniť / zlepšiť…

Aj vďaka tvojej pomoci budeme schopní rozšíriť povedomie o dôležitosti akceptácie iných kultúr a rôznorodosti ľudí. Veríme, že spoločnými silami môžeme vytvárať komplexnejší a neskreslený obsah o Afrike a Afričanoch žijúcich na Slovensku a prispieť k pozitívnemu, otvorenému prístupu k príslušníkom iných kultúr a vzájomnému obohateniu. Sme presvedčení, že spoločenský diskurz a osveta je efektívny nástroj na budovanie nerasistickej a inkluzívnej spoločnosti.

Help us with…

Help us to spread awareness about our project and organization on social networks, create content, do something beneficial for the society and become part of an international team!

We already have…

In less than a year, we managed to build a non-profit organization and launch our main project ASU Talk. ASU Talk represents a series of discussion events with interesting people who share their authentic stories with the audience every month. Your contribution is very much needed though! We need smart, passionate, self-managed and creative heads who can help us communicate our idea effectively and create interesting and attractive content on social media!

We want to achieve…

Thanks to your help, we expect the increase of content views on social media, greater reach of our target group and more targeted content. Be proactive, we are open to your ideas for improvements!

If you join you will gain / experience / get to know / learn…

Our project provides an opportunity for self-realization in an international team of young enthusiasts (from Slovakia, Uganda, Kenya and Egypt), who have the vision of a more inclusive and tolerant society at their heart. If you want to broaden your horizons, improve processes, create catchy content, let your imagination run wild and implement your own ideas and know-hows, improve your skills and try out working in the non-profit sector, ASU is the right place for you!

Thanks to your help we can change / improve…

Thanks to your help, we will be able to raise awareness about the importance of accepting other cultures and people’s diversity. We believe that together we can create more comprehensive and unbiased content about Africa and Africans living in Slovakia and contribute to a positive and open approach to members of other cultures. We believe that social discourse is an effective and mutually-enriching tool for building a non-racist and inclusive society.